dn6

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển thông tin về công tác quản lý, kiểm tra doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển thông tin về công tác quản lý, kiểm tra doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển thông tin về công tác quản lý, kiểm tra doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Trả lời